Välkommen till Gaffels årsmöte den 25 mars kl 16 på Vävaren i Strömsbro.
Vi hälsar särskilt alla nya medlemmar välkomna på mötet – kom och se Vävaren och träffa styrelsen och andra medlemmar!

Vi bjuder på våfflor med sylt och grädde. Och kaffe/te förstås!
Du som har tänkt komma – meddela gärna så att vi vet hur många våfflor det kan tänkas gå åt…

Dessutom kommer det nya bokningssystemet presenteras.

Kallelse och dagordning till Gaffels årsmöte
På Vävaren fredag 25 mars, kl 16:00 2018

 1.  Mötets öppnas. Upprättande av röstlängd för mötet
  (deltagarna antecknas)
 2.  Val av mötesfunktionärer
  (ordförande, sekreterare, justeringsmän)
 3. Fråga om mötet varit rätt utlyst.
 4. Fastställande av dagordning
 5. Redovisning av verksamhetsberättelse och bokslut
 6. Revisorns berättelse
 7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det redovisade verksamhetsåret (Avgående styrelsen äger ingen rösträtt)
 8. Uppkommen vinst alternativt förlust.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande året inklusive fastställande av ev. ersättning till styrelsemedlemmar och revisor.
 11. Val av:
  a/ ordförande för en tid av ett år
  b/ halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
  c/ två suppleanter (i turordning) för en tid av två år
  d/ val av revisor för en tid av ett år
  e/ val av valberedning för en tid av ett år (två personer varav en sammankallande)
  f/ kassör för en tid av ett år
 12. Ev. Styrelseförslag och inkomna motioner
 13. Övriga ärenden
 14. Årsmötets avslutande

Nedan publiceras diverse handlingar och motioner som kommer tas upp på årsmötet att allteftersom de färdigställs.

Valberedningens förslag till styrelse

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av fem le­damöter och två suppleanter.

Följande ledamöter och suppleanter med utgående mandatperiod har avböjt omval och står såle­des inte till förfogande på föreningsstämman:

– Ida Gerdemark
– Maria Lewis
– Mari Jäderberg Vasdekis (suppleant)

Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod:

Eva Österberg
Peter Endahl
Margareta Tideström Persson (suppleant)

Omval av ledamöter för en period av två år:

Bert Linné

Nyval av ledamöter och suppleant för en period av två år:

Sigrid Ejemar
Emelie Sandström
Jonas Westlund

Val av ordförande för ett år

Valberedningen föreslår att överlämna ordförandefrågan till styrelsen att lösa på konstituerande möte. Tidigare när en de facto ordförandekandidat saknats har ansvaret fördelats mellan styrelsemedlemmarna och olika personer (även utanför styrelsen) har fört föreningens talan i olika frågor. Med denna lösning finns också möjlighet för styrelsen att utnämna en ordförande senare under året, om någon känner sig manad.

Gävle 2018-03-05
Valberedningen i Gaffel
Marie Lindgren
Gustaf Lord

Motion: Öka mötesarvodet för styrelsen

I nuläget får styrelseledamöterna och suppleanterna 150 kr per styrelsemöte. Styrelsen träffas ungefär tio gånger per år och sammanträder minst två timmar per tillfälle. Annat arbete som medlemmar gör för föreningen ersätts med minst 150 kr/h. Då styrelsearbetet är minst lika viktigt så bör de få minst samma ersättning. Det ska kännas värt att arbeta för föreningen och dess medlemmars bästa.

Jag föreslår att årsmötet beslutar att dubblera ersättningen för styrelseledamöter och suppleanter till 300 kr per möte som de medverkar på.

Gustaf Lord, 27 februari 2018

Proposition: Upplåta studion som ateljé

Styrelsen bedömer att efterfrågan på ännu en ateljé är större en behovet av korttidsstudion. Därför föreslår styrelsen att upplåta studion som ateljé framöver.

Styrelsen

Förändringar i stadgarna

Förändringar i stadgarna som röstades igen förra året måste röstas igenom igen för att vinna laga rätt. Det rör sig om två formuleringar i årsmötets dagordning: 1) att ordet justeringsmän byts ut mot justerare, 2) att punkt 11 ska ändras eftersom den är dubblerad i originalhandlingarna.

Verksamhetsberättelse (tillagt mars 2018)

<a href=”http://gaffelverkstan.com./wp-content/uploads/2018/03/Verksamhetsberättelse-2017.docx”>Verksamhetsberättelse 2017</a>