Plats: Gaffels lokaler i Industrihuset Vävaren, Strömsbro.

Kl. 14 – nya (och gamla) medlemmar har möjlighet att se sig om i lokalerna.

Kl. 15 – Årsmöte med med sedvanliga våfflor.

Föredragningslista

 1. Mötets öppnas. Upprättande av röstlängd för mötet
  (deltagarna antecknas)
 2.  Val av mötesfunktionärer
  (ordförande, sekreterare, justeringsmän)
 3. Fråga om mötet varit rätt utlyst.
 4. Fastställande av dagordning
 5. Redovisning av verksamhetsberättelse och bokslut
 6. Revisorns berättelse
 7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det redovisade verksamhetsåret (Avgående styrelsen äger ingen rösträtt)
 8. Uppkommen vinst alternativt förlust.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande året inklusive fastställande av ev. ersättning till styrelsemedlemmar och revisor.
 11. Val av:
  a/ ordförande för en tid av ett år
  b/ halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
  c/ två suppleanter (i turordning) för en tid av två år
  d/ val av revisor för en tid av ett år
  e/ val av valberedning för en tid av ett år (två personer varav en sammankallande)
  f/ kassör för en tid av ett år
 12. Ev. Styrelseförslag och inkomna motioner
 13. Övriga ärenden
 14. Årsmötets avslutande

Nedan publiceras diverse handlingar och motioner som kommer tas upp på årsmötet allteftersom de färdigställs.

Valberedningens förslag till styrelse

Nyval, 2 år
Mikael Strömberg

Omval, 2 år
Peter Endahl
Margareta Tideström Persson (som också föreslås bli kassör)

Ett år kvar har:
Sigrid Ejemar
Jonas Westlund
Bert Linné
Emelie Sandström

Val av ordförande föreslår valberedningen att styrelsen väljer internt.

Eva Österberg har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Välkommen!