Strömsbro Bränneriverk blifvit denna dag försåldt 

Brev till Bränneridirektionen, ur Gävle kommunarkiv.

Strömsbro Bränneriverk blifvit denna dag försåldt 

Elin hjulström Lord


Detta brev rörande försäljningen av det nedlagda Kronobränneriets mark utgör ett av de första stegen mot det som skulle bli Vävaren. Avsändaren är ett departement som ålagts att ordna med försäljningen, mottagaren är Bränneridirektionen. Jag har efter viss möda lyckads uttyda handstilen, med undantag för ett par omöjliga krumelurer, och texten lyder;

”Till [?] Bränneridirektionen i Gefle

Undertecknade, af wedebörande societeter och stadens innevånare utsedde Departemente för Strömsbro Bränneriverk försäljning, få härmed äran underrätta [?] Direction, att Strömsbro Bränneriverk med dertill hörande lägenheter blifvit denna dag försåldt till Herrar E. D. Engelmark och P. Murén, såsom för närvarande hufvudmän för ett sig bildade aktiebolag till inrättande och drivande af ett bomull-manufakturverk, hvilka ägo att detsamma, med hvad dertill enligt hosgående köpebrev hören, tillträds d. 1 innevarandes oktober.

Hvarjämte Departemente får anmoda Directionenen att till Stadsnotarien Herr Maj. Pagander af Bränneriverkets medel utbetala femtio (50) RB [?] såsom ersättning för hans besvär vid köpets uppgörande.

Gefle d. 27 Sept. 1849″