Spruthuset

Dammen med spruthuset och engelska byggningen 1950. Foto: okänd, Gävle kommunarkiv.

Spruthuset

Elin Hjulström lord


Strömsbros första spruthus uppfördes ungefär samtidigt som Kronobränneriet byggdes 1776, men efter att manufakturbolaget köpt marken och inlett fabriksbyggandet revs det och ersattes av spruthuset vid dammen. Spruthuset hyste den tidens brandförsvar; två brandsprutor och fyra slangvagnar, samt en klocka att ringa i vid larm. Brandförsvaret sköttes av invånarna och 1968 års Brand-Ordning för Gefle Stad slog fast att “hwarje i staden boende wälfrejdad och arbetsför mansperson från och med fyllda 21 år till 50 år ware skyldig att wid stadens brandwäsende tjenstgöra”. Brandförsvaret organiserades genom årliga “sprutmönstringar” där deltagarna organiserades i släcknings-, vattenlednings- och vattenhämtningsavdelningar. Sprutövningarna verkar ha varit något av en folkfest och oredan eskalerade med åren tills 1911 års övning fått ställas in på grund av deltagarnas onykterhet. Brandchefen klagade till stadsfullmäktige att “befolkningen alltmer funnit sig obenägen deltaga uti hvad till eldsläckningsbestyret tillhörer”. Efter det skapades istället en kontrakterad brandkår på 20 man, samtliga jobbade till vardags på Gefle Manufaktur AB.